beleidstekst

Categorie: Uncategorised
Gepubliceerd: donderdag 24 mei 2018
Geschreven door hof van nassau

Beleidsverklaring Informatieveiligheid

Stafdienst

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Inleiding

Informatie en digitale middelen zijn belangrijke pijlers in de ondersteuning van het onderwijs. De stijgende digitalisering heeft als gevolg dat onderwijsinstellingen steeds meer gebruik maken van digitale middelen en systemen, zowel voor de administratie en het opvolgen van de leerlingen, het beheer van personeels- en andere gegevens als voor het lesgeven zelf. Deze informatie wordt niet enkel geregistreerd maar ook uitgewisseld/overgedragen met andere diensten (bv. Departement Onderwijs) en tussen systemen onderling. Dit bevordert enerzijds de efficiëntie van de eigen werking en de samenwerking met andere organisaties, maar anderzijds mogen we ook niet blind zijn voor een aantal risico’s.

 • Ons pedagogisch project is een maatschappelijk project waarin BS Hof van Nassau wil mee bouwen aan de samenleving van de toekomst. Het GO! stelt het samen leren samenleven als een kernopdracht voorop, en benadrukt daarmee dat alle mensen in onze samenleving over alle verschillen heen met elkaar verbonden zijn door gemeenschappelijke grondrechten en democratische basiswaarden. Het universele recht op onderwijs veronderstelt dat de samenleving in maximale ontplooiings- en participatiekansen voorziet voor elk individu, volgens zijn of haar mogelijkheden. We zetten in op onze kernwaarden: respect, oprechtheid/eerlijkheid, gelijkwaardigheid, maar ook openheid, engagement en betrokkenheid. Vanuit respect voor onze lerenden, medewerkers en betrokkenen bij ons onderwijs, hebben we ook aandacht voor de bescherming van hun privacy.

De uitdagingen zijn groot. De aard van de dreigingen en risico’s op inbreuken wordt steeds complexer en het aantal steeds groter. Dit noopt tot adequate maatregelen voor de omgang met en bescherming van informatie -zowel analoog als digitaal, de middelen om deze informatie te verwerken en de locaties waar met deze informatie wordt omgegaan.

Het stijgend gebruik van internet en sociale media, de groeiende cybercriminaliteit en de toenemende media-aandacht rond incidenten, maakt dat mensen zich bewuster worden van hun privacy en de noodzaak om deze te beschermen. Bovendien verplicht wet- en regelgeving rond gegevensbescherming elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, aandacht te besteden aan een veilige omgang met deze gegevens. Leerlingen, medewerkers, ouders en andere betrokkenen hebben recht op een veilige omgeving waarbinnen hun gegevens zorgvuldig en correct worden verwerkt.

Het belang van informatieveiligheid wordt reeds langer onderkend in onze organisatie. BS Hof van Nassau zet dan ook in op de uitbouw, validatie, implementatie en communicatie van een informatieveiligheidsbeleid in al haar instellingen.

 1. Wat is informatieveiligheid

Samengevat kan je informatieveiligheid omschrijven als het beschermen van informatie en –systemen tegen

 • ongeautoriseerde toegang, gebruik, bekendmaking
 • onopzettelijke vernietiging of wijziging
 • verlies/diefstal

met het oog op

 • het verzekeren van de confidentialiteit, integriteit en beschikbaarheid van informatie
 • het vermijden van inbreuken.

We spreken over informatie en –systemen in de ruime zin van het woord. Het spreekt vanzelf dat persoonsgegevens hier een onderdeel van zijn, die conform de wet- en regelgeving beschermd moeten worden. ‘Privacy’ is integraal onderdeel van informatiebeveiliging.

Informatieveiligheid is in de eerste plaats een organisatorisch vraagstuk. Het raakt de bedrijfsvoering en vraagt daarom om een organisatorische visie, focus en draagvlak. Het technisch luik heeft hierin natuurlijk een sterk karakter

Informatieveiligheid bevindt zich op het snijvlak van:

 • het juridische: wet- en regelgeving
 • het organisatorische: beleid, structuur, processen, gedrag
 • het technische: fysieke beveiliging en ICT
 1. Doel en reikwijdte

Doel van het beleid:

 • Respect voor de privacy van leerlingen, ouders, medewerkers en andere betrokken bij de werking van BS Hof van Nassau
 • Het onderhouden en verbeteren van de informatieveiligheid binnen BS Hof van Nassau
 • het verzekeren van de continuïteit van de werking en dienstverlening
 • het naleven van wet- en regelgeving
 • waarborgen van de privacy (correcte omgang met persoonsgegevens)

Het beleid is van toepassing op alle medewerkers, leerlingen/cursisten, ouders, bezoekers, tijdelijk personeel en andere personen betrokken bij de werking van onze instellingen.

Het beleid omvat de processen, onderliggende informatie en -systemen in de meest brede zin van het woord. Het raakt alle onderdelen van de organisatie van BS Hof van Nassau, zowel de fysieke locaties, de digitale systemen op interne en externe locaties als de analoge en digitale gegevensverzamelingen die gebruikt worden.

 1. Uitgangspunten

Debelangrijkstebeleidsuitgangspunten van het beleid:

 • Het beleid vertrekt vanuit respect voor alle personen betrokken bij het onderwijsgebeuren en de werking van BS Hof van Nassau en sluit zo aan bij het PPGO!.
 • Het informatieveiligheidsbeleid dient het garanderen van de betrouwbaarheid, continuïteit, integriteit en authenticiteit van informatie (en –systemen).Het informatieveiligheidsbeleid binnen BS Hof van Nassausluit aan bij haar missie, strategische doelen en zal in deze snel veranderende tijden mee evolueren met de organisatie.
 • Er wordt voldaanaanallerelevantewet- en
 • De rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen worden duidelijk gedefinieerd/vastgelegd.
 • Informatiebeveiliging is en blijft een verantwoordelijkheid van iedereen maar in het bijzonder van de leidinggevenden en het management.
 • Veilig en betrouwbaar omgaan met informatie is een taak van iedereen. Er wordt ingezet op bewustwording zodat verantwoord en bewust gedrag een attitude worden bij alle medewerkers.
 • De beleidslijnen worden vertaald naar praktische procedures en richtlijnen.
 • Informatieveiligheid vertrekt vanuit risicomanagement zodat risico’s tijdig, consistent en effectief kunnen worden aangepakt.
 • Er wordt gestreefd naar een goede balans tussen beveiliging enerzijds en functionaliteit/werkbaarheid/gebruiksgemak anderzijds.
 • Uitbouwen en implementeren van een informatieveiligheidsbeleid iseencontinuproces, waarbij periodiek wordt geëvalueerd en bijgestuurd.
 • Er is kruisbestuiving met projectmanagement en bedrijfscontinuïteit.
 • Informatieveiligheid wordt ingebed in de werking en processen en vraagt dus een eigen structuur binnen de organisatie.
 1. Organisatie

In het uitbouwen en implementeren van een informatieveiligheidsbeleid zijn verschillende rollen en verantwoordelijkheden te onderscheiden.

Eindverantwoordelijke: verantwoordelijk voor het uitwerken, uitdragen, implementeren, evalueren van en controle op het beleid binnen de instelling en het zorgvuldig en rechtmatig verwerken van persoonsgegevens

Informatieveiligheidsconsulent: verantwoordelijk voor het uitwerken van het centraal beleid en uitrollen naar het meso- en lokaal niveau (resp. de scholengroepen en onderwijsinstellingen). Geldt als centraal aanspreekpunt en biedt ondersteuning aan de aanspreekpunten van het meso- en lokaal niveau.

Functionaris voor de gegevensbescherming: ziet toe op de gegevensverwerkingen binnen de organisatie en is contactpersoon inzake verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Informatieveiligheidscel: orgaan waarbinnen de strategie, concrete aanpak, voortgang en knelpunten worden vastgelegd en beheerd.

Aanspreekpunt informatieveiligheid scholengroep: stuurt de implementatie van het informatieveiligheidsbeleid in de scholengroep en onderwijstellingen op lokaal niveau aan, is aanspreekpunt binnen de scholengroep en contactpersoon voor de directie, algemeen directeur en informatieveiligheidsconsulent/DPO

Aanspreekpunt informatieveiligheid in de onderwijsinstelling: neemt, samen met de directie, de implementatie van het informatieveiligheidsbeleid in de onderwijsinstelling op, is aanspreekpunt binnen de onderwijsinstelling en contactpersoon voor het aanspreekpunt informatieveiligheid van de scholengroep en de directie

Medewerker: verantwoordelijk voor het toepassen van de richtlijnen en procedures bij de dagelijkse werkzaamheden en het melden van incidenten.

Ook externe medewerkers/diensten die (tijdelijk) opdrachten voor het BS Hof van Nassauopnemen moeten de richtlijnen van het beleid naleven.

 1. Aanpak

Het GO! stelt een centraal informatieveiligheidsbeleid vast. De organisatie-brede focus krijgt een borging in een meerjarenplan; de gerealiseerde acties in een jaarverslag. Dit beleid en zijn uitrol worden centraal door de Raad van het GO! goedgekeurd.

Op niveau vanBS Hof van Nassau wordt een specifiek beleid vastgesteld voor de eigen context. De informatieveiligheidscel van BS Hof van Nassau geeft het beleid vorm en voert alle acties uit die horen bij een degelijk informatieveiligheids- en privacybeleid (o.a. uitvoeren van risico-analyse, gegevensbeschermingseffectbeoordeling, actieplannen, wettelijk verplichte instrumenten, incidentmelding- en registratie, -behandeling, melding, rapportage…).

Centraal in het beleid staat de risico-gebaseerde aanpak. Op basis van de risicoanalyse zal het niveau van de beveiligingsmaatregelen worden bepaald, rekening houdend met de classificatie van de gegevens. De centrale kwaliteitscriteria hierbij zijn beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid.

De directie neemt een actieve rol en eigenaarschap op om dit beleid organisatorisch in te bedden, te implementeren en op te volgen. De aanpak krijgt een borging in een meerjarenplan; de gerealiseerde acties in een jaarlijkse rapportage.

Bij het uitwerken van het beleid wordt BS Hof van Nassau ook ondersteund door het aanspreekpunt informatieveiligheid van de scholengroep.

Er wordt binnen BS Hof van Nassau actief ingezet op bewustwording zodat veilig en correct omgaan met informatie, -systemen en digitale middelen een vanzelfsprekende attitude wordt. Kennis hierover wordt o.m. gerealiseerd via bewustwordingsacties, een gedragscode en specifieke richtlijnen.

Bovendien wordt voorzien in een procedure voor het melden van incidenten. Iedereen is hiervan op de hoogte zodat zo snel mogelijk de juiste oplossing voor het incident kan worden voorzien, dergelijke incidenten kunnen worden voorkomen. Ook vanuit incidentregistratie wordt verder aan bewustwording gewerkt.

De naleving bestaat uit algemeen toezicht op de dagelijkse praktijk van het proces. Leidinggevenden en proceseigenaren nemen hierin hun rol op en sturen medewerkers bij indien nodig. Regelmatige rapportage biedt input voor bijsturing en creëren van bewustwording.

Het informatieveiligheids- en privacybeleid wordt opgenomen in het kwaliteitsdenken van de organisatie. Het beleid wordt op regelmatige tijdstippen aan een kritische blik onderworpen en bijgestuurd waar nodig.

Doorheen het proces van uitwerken, implementeren, evalueren en bijsturen zal, waar nodig, met andere instanties en netwerken worden overlegd en samenwerkt.

privacy

Categorie: Uncategorised
Gepubliceerd: donderdag 24 mei 2018
Geschreven door hof van nassau

Privacyverklaring

 

 

 

 

 

BS Hof van Nassauverwerkt krachtens wettelijke bepalingen en omwille van organisatorische redenen bepaalde persoonsgegevens van leerlingen, ouders en personeelsleden. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt steeds conform de privacywetgeving. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe we met deze persoonsgegevens omgaan.

Waarom wij gegevens van jou verwerken

BS Hof van Nassauverwerkt persoonsgegevens vanuit een aantal wettelijk verplichtingen als onderwijsinstelling. Voorbeelden: we hebben jouw gegevens nodig om jou in te schrijven in de school, om aanwezigheden te kunnen registreren, om jou te kunnen begeleiden, opvolgen en evalueren. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals bijvoorbeeld het doorgeven van af- en aanwezigheden aan het Departement Onderwijs.

Andere persoonsgegevens zijn nodig omwille van organisatorische redenen, bijvoorbeeld naam en adres van ouders van de minderjarige leerling om hen te informeren.

Welke gegevens wij van jou verwerken

Wij verwerken diverse soorten persoonsgegevens. Bepaalde persoonsgegevens verkregen we rechtstreeks van jou of je ouders.

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens, zowel afkomstig van jou als van de school:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (o.a. naam, adres, …);
 • Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, nationaliteit)
 • Rijksregisternummer
 • Stamboeknummer
 • Gezinssamenstelling (o.a. naam van de moeder en vader, bijzonderheden betreffende het huwelijken of verbintenissen, echtscheidingen, scheidingen, namen van de partners. Namen en geboortedata van broers en zussen, kinderen)
 • Levensbeschouwelijke overtuiging
 • Financiële bijzonderheden (bankrekeningnummer, schoolkosten, overzicht en opvolging van betalingen)
 • Studievoortgang en begeleiding (schoolloopbaan, toets en examenresultaten, beoordeling van de vooruitgang die in de studies worden gemaakt);
 • Gezondheidsgegevens (vb. inzake lichamelijke gezondheid: epilepsie, gebruik medicatie)
 • Aanwezigheden (de registratie van af- en aanwezigheden)
 • Problematische afwezigheden
 • Orde- en tuchtmaatregelen
 • Beeldmateriaal;
 • Eventueel biometrische identificatiegegevens: bv. vingerafdruk
 • Overige gegevens: aan te vullen door de school

BS Hof van Nassauverwerkt op jouw verzoek of dat van de ouders en mits uitdrukkelijke toestemming ook medische gegevens die nodig zijn om in noodsituaties correct te kunnen reageren.

Hoe wij omgaan met jouw gegevens

Bij het verwerken van persoonsgegevens gaan wij altijd uit van de wettelijke basisprincipes.

We verwerken persoonsgegevens enkel om onze doelen te bereiken en doen dit steeds op rechtmatige en transparante basis.

We verzamelen enkel die persoonsgegevens die nodig zijn om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat wij jouw gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in dit privacyreglement noemen. We respecteren de bewaartermijnen en bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig (gebaseerd op wettelijke bewaartermijnen en de regels opgelegd door het Archiefdecreet). We doen maximale inspanning om de juistheid te garanderen en de vertrouwelijkheid en integriteit te beschermen door het nemen van passende organisatorische en technische maatregelen (bv. beperken van de toegang, codering …)

Bij de uitvoering van onze opdrachten, doen wij soms beroep op derden, bv. leveranciers van leerlingvolgsystemen, administratieve pakketten en educatieve leermiddelen, zoals Informat, Coda, Smartschool .

De school draagt hiervoor de verantwoordelijkheid en sluit met hen overeenkomsten en geheimhoudingsverklaring af.

De school respecteert uw privacy en zal nooit uw persoonsgegevens verkopen of verhuren aan derden.

Vanuit bepaalde wettelijke verplichtingen zijn wij genoodzaakt om persoonsgegevens door te geven aan bepaalde instanties, waaronder

 • overheidsdiensten, zoals o.a. Departement Onderwijs, Inspectie
 • CLB
 • Scholengroepen (bv. in kader van een beroepsprocedure n.a.v. een tuchtprocedure)
 • Werkgever van de leerling-stagiair

Omwille van organisatorische redenen, worden bepaalde persoonsgegevens doorgegeven aan volgende instanties:

 • Scholengroepen (bv. bij vragen naar advies)

Rechten i.k.v. privacywetgeving

Je kan betreffende de verwerking van persoonsgegevens een aantal rechten uitoefenen.

Zo kan je een verzoek indienen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Daarnaast kan je ook een verzoek indienen om persoonsgegevens te verbeteren (onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren) of te wissen (bv. intrekking van de toestemming voor het gebruik van foto’s).

Als de verwerking van jouw persoonsgegevens gebeurt op basis van jouw toestemming, heb je steeds het recht deze toestemming in te trekken.

De directeur is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die wij van jou verwerken.

Voor het uitoefenen van je rechten kan je steeds terecht bij het aanspreekpunt informatieveiligheid (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Wij zullen steeds jouw vraag onderzoeken. Het zal niet altijd mogelijk zijn hierop in te gaan. Als je ons verzoekt om jouw gegevens te wissen, zullen wij nagaan of dit mogelijk is. Bij deze afweging houden wij ons aan de wettelijke verplichtingen. We zullen je steeds duidelijk schriftelijk (elektronisch) informeren, uiterlijk binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit kan de termijn van antwoorden verlengd worden, maar ook hierover zullen we je informeren. Het verstrekken van de informatie of communicatie is in principe kosteloos tenzij de verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn.

Indien je het niet eens bent met ons antwoord op jouw verzoek, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (op dit ogenblik nog geen contactgegevens beschikbaar).

afvalarme school 2020

Categorie: Uncategorised
Gepubliceerd: donderdag 15 september 2016
Geschreven door hof van nassau

schoolpoort banier def www


Kinderen en jonge mensen zijn belangrijk voor de toekomst van onze blauwe planeet. Het is van groot belang dat zij, vanaf hun eerste stapjes voorbij de schoolpoort tot ze deze als achttienjarige terug verlaten, het een evidentie vinden om bewust om te springen met onze Moeder Aarde. Vanuit dit gegeven werd er vorig schooljaar gestart met een bundeling van alle afvalpreventieve initiatieven onder de noemer ‘Afvalarme school 2020'.


De bedoeling van dit meerjarenproject waarmee we vorig schooljaar van start zijn gegaan bestaat erin om bij zoveel mogelijk (jonge) mensen:

 • afval voorkomen
 • materialen hergebruiken om grondstoffen en het milieu te sparen
 • goed sorteren om goed te kunnen recycleren
 • composteren om de afvalberg te verkleinen en kringlooptuinieren te stimuleren
 • de zware impact van zwerfvuil op het milieu, de mensen en de dieren concreet en educatief onder de aandacht te brengen.

Schoolroute

Categorie: Uncategorised
Gepubliceerd: vrijdag 09 juni 2017
Geschreven door hof van nassau

De digitale schoolroutekaart van Mechelen is beschikbaar via volgende link:Schoolroute Mechelen

het team

Categorie: Uncategorised
Gepubliceerd: dinsdag 26 augustus 2014

Directie

                        Dhr. Jonny Van Den Bruel
                        Mevr. Ingrid Horemans

Secretariaat

                        Mevr. Hanya Dietz

                        Dhr. Luc Lambrechts

Kleuterschool

                        Beertjesklas : Mevr. Klaartje Trio

                        Uiltjesklas : Mevr. Gitte Beullens

                        Vlindertjesklas : Mevr. Kim Dewit

                        Kikkertjesklas : Mevr. Nathalie Van Hiel

                        Leeuwtjesklas : Mevr. Vanessa Vandebenderie

                        Tijgertjesklas : Mevr. Ruth Caluwaerts
                        
                        Poezenklas: Mevr. Ellen Jennis

                       

                        Zorgcoördinator : Mevr. Ingrid Horemans + Mevr. Nathalie Calant

                        Zorgleerkracht + turnen : Mevr. Jessie Swinkels

                        Kinderverzorgster : Mevr. Martine Asselmans

Lagere school

                        L1A : Mevr. Elke Snoeckx

                        L1B : Mevr. Karolien Verbruggen

                        L2A : Mevr. Kelly Volckaerts

                        L2B : Mevr. Tara Misbaer en Mevr. Monika Cverle

                        L3A : Mevr. Steffi Verdickt

                        L3B : Mevr. Lise De Pauw

                        L4A : Mevr. Linske Wauters

                        L4B : Mevr. Tess Provinciael

                        L5A : Dhr. Rik Pelgrims

                        L5B: Mevr. Inge Vandenbempt

                        L6A : Mevr. Marthe Verdurmen

           

                        Zorgcoördinator : Mevr. Ingrid Horemans + Mevr. Nathalie Calant

                        Zorgleerkracht : Mevr. Monique Vermant

                        Zorgleerkracht : Mevr. Jeannine Smets

                        Anderstalige nieuwkomers : Mevr. Claire Goiris, Mevr. Ellen Huypens

                        Turnen : Dhr. Ward Mertens

                        Leerkracht Katholieke godsdienst : Mevr. Hilde Vandenbempt

                        Leerkracht N.C. Zedenleer : Mevr. Helena Peirtsegaele en Mevr. Ellen Huypens

                        Leerkracht Islam : Dhr. Mohamed El Mahtouchi en Mevr. Amina El Abdellaoui en Mevr. Mina Labsir

Begeleiding voor- en naschoolse opvang

                        Mevr. Hanane Labied Essouayeni

Schoolbus

                        Buschauffeur : Dhr. Johan De Wijngaert

                        Busbegeleidster : Kelly Van Houtven

Keuken en onderhoud

                        Dhr. Daniël Dedobbeleer

                        Dhr. Ludo Verlinden

Door omstandigheden buiten onze wil om kan deze lijst onderhevig zijn aan wijzigingen.

Meer artikelen...

inloggen